Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Bij Kids Paleis kan het voorkomen dat groepen samen worden gevoegd. Uitgangspunt is dat de basisgroep een vaste groep is, waarbij van te voren bekend is welke dit is (en welke beroepskrachten hierbij horen). Dit betekent dat het niet is toegestaan om dagelijks te bepalen hoe de groepen worden ingedeeld, aan de hand van het aantal aanwezige kinderen. Samenvoegen betekent tevens dat de gehele groep samenvoegen, en niet delen van de basisgroep.

Er zijn twee manieren om samen te voegen;

  1. Structureel samenvoegen

Bij structureel samenvoegen wordt een ander samengestelde basisgroep gecreëerd, waardoor dit wel binnen de regelgeving kan plaatsvinden. Dit is wel toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als er op bepaalde dagen structureel minder kinderen worden geplaatst, en er sprake is van een minder aantal groepen dan op de overige dagen. Zo kan het zijn dat een kind als basisgroep de ‘A’ heeft, maar op woensdag minder kinderen geplaatst worden dat de basisgroep ‘B’ en de basisgroep ‘A’ samen één groep. Dit betekent dat er een kind op één ander basisgroep wordt opgevangen.

  1. Incidenteel samenvoegen

In vakanties kan het aantal kinderen dagelijks wisselen. Er mag niet dagelijks worden bepaald dat de basisgroep wordt opgeheven. Het is echter zowel op organisatorisch als pedagogisch vlak niet wenselijk als bij een zeer laag aantal kinderen in een groep toch verplicht in de eigen groep met de daarbij behorende beroepskracht moet worden verbleven. Om deze reden wordt er voor een vakantie periode geïnventariseerd wanneer kinderen afwezig zijn. Hierdoor heeft Kids Paleis de mogelijkheid om in kaart te brengen op welke dagen er sprake is van zeer laag aantal kinderen. Aan de hand van deze inventarisatie zal BSO Kids Paleis in kaart brengen wanneer en op welke wijze de basisgroepen zullen samenvoegen. Er is nog steeds sprake van opvang in basisgroepen (dus vaste groepen in vaste ruimtes, zoals hierboven in het voorbeeld benoemt). De ouders worden doormiddel van een brief vooraf geïnformeerd over welke basisgroep wordt samengevoegd en in welke basisgroepsruimte de kinderen worden opgevangen. Dit betekent dat tijdens vakantie periodes kinderen in een andere basisgroep dan de eigen basisgroep opgevangen kunnen worden.

Indien Kids Paleis samenvoegt , structureel of incidenteel behoren ouders hiervoor vooraf schriftelijke toestemming te geven. Bij de intake zal er schriftelijke toestemming worden gevraagd aan alle ouders voor het structureel samenvoegen. Hiervoor wordt er een aparte schriftelijke toestemming gevraagd voor de diverse momenten, behalve de dagranden. De dagranden worden beschouwt als werkwijze, er wordt in de praktijk samengevoegd op de dagranden zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Ouders worden hier tevens van op de hoogte gesteld tijdens de intake. Dit betekent dat ouders een schriftelijke toestemming geven voor het eventueel structureel samenvoegen van basisgroepen op vaste dagen. Alsmede het samenvoegen in vakantieperiode, de wordt voorafgaande aan de vakantie aan de ouders gevraagd.

Doordat ouders vooraf op de hoogte worden gesteld op welke wijze er wordt samengevoegd kunnen de ouders en pedagogisch medewerkers de kinderen voorbereiden op het samenvoegen.

Als er wordt samengevoegd, dan wordt er altijd samengevoegd in de groepsruimte van de jongste kinderen op de begane grond.