Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Ouderscommissie

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Hiervoor is er een oudercommissie: zij mogen gevraagd en ongevraagd advies geven over diverse onderwerpen binnen BSO Kids Paleis. Het reglement oudercommissie beschrijft de regelingen en afspraken waarbinnen de medezeggenschap bij BSO Kids Paleis uitgevoerd wordt, zoals bijvoorbeeld het uit te voeren beleid. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en taakverdeling en legt dat vast in een huishoudelijk reglement.

De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouder van BSO Kids Paleis waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

De oudercommissie bevordert een goede en heldere informatie aan ouders, de betrokkenheid van ouders bij de buitenschoolse opvang en fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.