Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Klachten

Heeft u klachten?

Ondanks de goede zorgen en de hoge kwaliteit die Kids Paleis nastreeft kan er in de samenwerking tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers een klacht ontstaan.  Kids Paleis neemt klachten serieus en ziet de klacht als een moment om van te leren en te groeien. Om op deze wijze de kwaliteit van de BSO nog verder te verhogen. 

Kids Paleis onderscheid twee soorten officiële klachtenregelingen, de interne en externe klachtenregeling. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de directe betrokkenen. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan er een officiële klacht worden ingediend. Deze officiële klacht dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden middels de mail. De leidinggevende zal de klacht in behandeling nemen, nadat de klacht in behandeling is genomen zal de leidinggevende contact opnemen met de betrokkene en eventueel de oudercommissie bij de klachtenprocedure betrekken. Er zal een schriftelijke en gemotiveerd oordeel inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd verstuurt worden naar de ouder ten minste binnen 6 weken na het indienen van de klacht. 

Desgewenst kan ook meteen een externe klachtenprocedure in werking treden dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.

Voor klachten kunt u mailen naar de volgende e-mailadressen:
klacht@kidspaleis.nl
vvo@kidspaleis.nl